BECA FP NOUS CIMS

BEQUES FUNDACIO NOUS CIMS – LA SALLE CATALUNYA
Curs 2020-21
En base a l’Acord entre la FUNDACIÓ NOUS CIMS i LA SALLE CATALUNYA donant compliment al que preveu a l´acord de col·laboració signat entre les dues entitats, es convoquen les beques per a estudis de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de les escoles de La Salle a Catalunya amb aquesta etapa educativa.
A) Requisits indispensables per a l’admissió de la sol·licitud:
1.- Haver emplenat els tràmits d’inscripció a fi de continuar o iniciar els seus estudis de cicles formatius en el curs 2020-2021 en alguna de les escoles de La Salle amb estudis de C.F.
2.- Aquells/es alumnes que han estat becats en anys anteriors o ja hagin iniciat els seus estudis de cicles, s’han d’haver matriculat de l’equivalent al 75% de les Unitats Formatives d’un curs.
3.- Requisits econòmics.
Es prendrà com a referent econòmic per a la concessió dels límits previstos en el Reial Decret 293/2016, de 15 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar.
B) Documentació addicional
4.- Els membres de família nombrosa hauran d’adjuntar a la sol·licitud fotocòpia autenticada del document acreditatiu del títol oficial.
5.- El sol·licitant que acrediti grau de discapacitat, o de familiar en primer grau amb el qual convisqui i que necessiti l´ajuda de tercera persona per al desenvolupament normal de la vida diària, ha d’acreditar amb fotocòpia autenticada del certificat emès per l’organisme oficial corresponent.
6.- El sol·licitant que acrediti família monoparental, haurà d’acreditar amb fotocòpia autenticada del certificat emès per l’organisme oficial corresponent .
C) Valoració de les sol·licituds
7.- Tindran preferència per a la concessió de beca, aquells sol·licitants que, havent gaudit de beca en el curs immediatament anterior, hagin superat, entre les convocatòries ordinària o extraordinària, totes les Unitats Formatives.
8.- Per a la concessió de noves beques, una vegada complerts els requisits determinats anteriorment, s’estableix la següent prelació:
a) els sol·licitants que tinguin la renda per càpita més baixa. Referent a això, el rendiment econòmic de la unitat familiar dels sol·licitants s’interpretarà, no només amb la renda per càpita total, sinó que es ponderarà amb els ingressos obtinguts per rendiments de capital mobiliari;
b) haver aprovat totes les assignatures;
c) la nota mitjana obtinguda pel sol·licitant;
d) estar discapacitat o tenir membre familiar en primer grau en les condicions establertes en la base cinquena.
e) ser membre de família nombrosa.
f) ser membre de família monoparental
D) Obligacions dels / de les becaris / àries
9.- La concessió d’una beca serà incompatible amb el gaudi d’una altra beca atorgada per qualsevol entitat pública o privada, que cobreixi les despeses d’ensenyament dels estudis per als quals s’ha sol·licitat. En cas d’incompliment es requerirà a l’infractor a la devolució de les quantitats indegudament percebudes.
10.- Els / les adjudicataris / àries de les beques adquireixen el compromís de col·laborar amb les escoles en aquells esdeveniments per als que siguin requerits (Ex. Jornades de portes obertes, festes escolars, etc).
11.- La signatura de la corresponent sol·licitud de beca implica, a tots els efectes, l’acceptació íntegra de les presents Bases. Aquesta signatura suposa també la certesa i veracitat de totes les dades consignades en la mateixa i la documentació que l’acompanya, així com l’autorització expressa a les escoles de La Salle que es descriuen en l’expositiu primer, per aportar la informació que obri en el respectiu expedient acadèmic i que resulti necessària al Comitè de Beques per als seus treballs d’avaluació, podent el Comitè procedir a quantes comprovacions i actuacions complementàries siguin necessàries.
12.- El Comitè de Beques podrà comprovar la veracitat de les dades aportades pel sol·licitant. La no veracitat de les dades aportades, suposarà l’automàtica anul·lació de la concessió de la beca.

Sol·licituds i termini de presentació
1.- Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria de l´escola o bé es lliuraran al cap d´estudis. Els models es podran demanar a la secretaria o al mateix cap d´estudis.
2.- El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 16 de novembre de 2020 a les 10:00h.
3.- Les sol·licituds que a la finalització del termini no tinguin tota la documentació requerida seran desestimades.

Documentació
Haurà de presentar la següent documentació:
a) Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
b) Fotocòpia del D.N.I.
c) Fotocòpia de la declaració de la renda i del patrimoni de l’exercici 2019 de l’interessat/ada o de la unitat familiar en què es trobi. En cas de no estar obligat/ada efectuar-la, certificat negatiu d’imputacions de l’Administració de l’Agència Tributària en què es faci constar aquesta circumstància.
d) Els sol·licitants que iniciïn estudis de cicles hauran d’aportar els certificats d’estudis que els habiliten, sigui per estudiar un cicle de grau mitjà o bé de grau superior.
e) Fotocòpia del resguard de la reserva a què es refereix el requisit primer d’aquestes bases.
f) En cas de divorci o separació legal dels pares, caldrà aportar fotocòpia completa de la sentència i conveni regulador.
g) Fotocòpia dels documents que acreditin les circumstàncies de família nombrosa, grau de discapacitat o família monoparental.

Resolució de la convocatòria
1.- Una comissió seleccionadora del Centre farà la proposta d’atorgament de beques proposades en aquella Escola. Ho farà arribar al Comitè de Beques de La Salle Catalunya que farà l’atorgament definitiu.
2.- La resolució d’atorgament es notificarà a cada un dels sol·licitants.

Protecció de Dades:
A l’efecte del que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, el candidat queda informat i, en presentar la sol·licitud el seu consentiment, per a la següent:
a) Que totes les dades personals recollides en la sol·licitud de la beca i en la documentació annexa que s’aporti a la sol·licitud, seran incorporades a un fitxer titularitat dels GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES LA SALLE CATALUNYA.
b) Que els responsables dels fitxers incorporaran exclusivament aquelles dades que considerin necessàries per al procés de selecció i seguiment de les beques.
c) Que aquesta informació serà tractada amb les següents finalitats:
-Per analitzar l’adequació del candidat i poder realitzar un procés de selecció per a la possible concessió de la beca.
-Per assegurar que el candidat compleix els requisits al llarg de la durada de la beca.
-Per procedir als pagaments o a la compensació de quotes en el cas que se li concedeixi la beca.
En tot cas i en qualsevol moment, és pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les dades dirigint-se’n a les oficines situades al carrer Sant Joan de La Salle número 42 3ª de Barcelona on facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 

Propers esdeveniments
  Calendari
  novembre 2020
  dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
  « oct   des »
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30       

  Ús de cookies

  Aquesta web fa servir cookies per a garantir una millor experiència a l’usuari. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l’enllaç per obtenir més informació.ACEPTAR